"Кю Сертификейшън" АД
е орган за контрол и сертификация на биологично производство на земеделски продукти и храни от земеделски произход

За контрол и сертификация на земеделски продукти и храни със защитени географски означения и храни с традиционно-специфичен характер, моля отправете запитване по телефон, факс, електронна поща или чрез формуляр "запитване"

Услуги

Кю Сертификейшън АД

предлага услуги по контрол и сертификация на биологично производство на земеделски продукти и храни от земеделски произход на: производители, преработватели, търговци

ВКЛЮЧВАНЕ В СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ И СЕРТИФИКАЦИЯ

1. Заявявате желание за сертификация
- по телефон: +359 89 664 0481
- по e-mail: [email protected]
- чрез “запитване” от уеб страницата

2. Получавате от QC комплект документи за Заявление, те могат да бъдат свалени и от уеб страницата на QC – www.qcertification.bg

3. Прочитате внимателно документите, попълвате ги и ги изпращате (представяте) в офиса на QC

4. QC оценява полученото Заявление и ако то е правилно и коректно попълнено и придружено с всички необходими оправдателни документи, QC Ви предлага Договор за сертификация  и ценова оферта

5. При приемане на предложения договор и ценова оферта Вие  подписвате и изпращате съответните документи в офиса на QC и извършвате плащане на първоначална проверка на място (инспекция)

6. QC определя инспектор за Вашето стопанство или предприятие и съгласувате дата за първоначална проверка на място (инспекция)

7. Ако в резултат от проведената проверка на място се установи, че Вашето стопанство или предприятие отговаря на изискванията на биологичното производство, то бива включено в системата за контрол на QC и вписано в списъка на контролираните оператори, а Вие извършвате пълно плащане по ценовата листа

КОНТРОЛ И СЕРТИФИКАЦИЯ

1. Вашето стопанство/предприятие подлежи всяка година минимум на една пълна проверка на място. Броят на проверките се определя въз основа на анализ на риска

2. Проверките на място се извършват в т.нар. критични периоди, т.е, когато е най-голяма вероятността за допускане на несъответсвия с изискванията на законодателството

3. По време на проверките инспекторите проверяват съответствието на данните, подадени в Заявлението за сертификация, спазването на нормативните изисквания, документацията (дневниците и оправдателните документи) на стопанството/предприятието, посещават всички производствени площи, помещенията за съхранение и преработка, наблюдават различните етапи на производство

4. Инспекторите могат да вземат проби за анализ за установяване липсата на неразрешени субстанции (в случай на съмнение за използването на такива или съгласно годишния план на QC за вземане на проби)

5. Инспекторите съставят доклад от проверката, който Вие също подписвате и един екземпляр от доклада остава при Вас

6. Докладът от проверката се оценява от QC и ако е необходимо, се дават предписания за мерки, които да осигурят и гарантират съответствието на Вашето стопанство или предприятие с изискванията на законодателството в областта на биологичното земеделие

7. При положителна оценка на стопанството или предприятието Вие можете да заявите издаването на документ за контрол и сертификация (сертификат, писмено доказателство по смисъла на чл.29, параграф 1 от Регламент (ЕО) 834/2007