"Кю Сертификейшън" АД
е орган за контрол и сертификация на биологично производство на земеделски продукти и храни от земеделски произход

За контрол и сертификация на земеделски продукти и храни със защитени географски означения и храни с традиционно-специфичен характер, моля отправете запитване по телефон, факс, електронна поща или чрез формуляр "запитване"

Новини

Публични въпроси към МЗХГ
19/04/2019

Публични въпроси

от страна на ръководството на “Кю Сертификейшън” АД по повод публично изявление на МЗХГ във връзка с мотивите за отказ за издаване на временно разрешение за извършване на дейност като контролиращо лице в областта на биологичното земеделие

Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите от 28.03.2019г., беше постановен отказ за издаване на временно разрешение по смисъла на чл. 20а, ал. 2 от ЗПООПЗПЕС, на „Кю Сертификейшън“ АД. Дружеството счита, че посочените в заповедта мотиви са несъстоятелни, формални и без никакво отражение върху оперативната дейност по контрол и сертификация и определя този акт като целенасочена атака за унищожаване на коректно работещ бизнес.

Тъй като диалог със служителите на отдел БРЖ е невъзможно да се води и всички възможности за такъв са изчерпани поради тотално неприемане от тяхна страна на експертно мнение, тук ще зададем въпросите на ръководството на „Кю Сертификейшън“ АД по официално публикуваните от МЗХГ мотиви за отказа:

 • Липса на приложени доказателства за определяне на минималния обхват на забранени и разрешени за използване вещества и продукти, които да бъдат изследвани.

Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 5 от Наредба н. 5/2018 контролиращото лице (КЛ) определя минималния обхват от вещества и продукти, неразрешени за употреба в биологичното производство или от замърсители, които да бъдат изискани за изпитване от акредитирана  лаборатория. Съгласно предоставяната многократно на МЗХГ процедура на „Кю Сертификейшън“ АД, действително КЛ определя минималния обхват, а не например компетентният орган, или операторът, или лабораторията. В процедурата изрично е записано, че за всяко пробовземане се определя конкретен обхват от отговорника по контролната дейност. Този обхват може да бъде комплексен или целенасочен (с ограничен обхват за установяване на конкретни вещества или групи вещества). Обхватът на всички взети проби и извършени анализи се потвърждава от съответните заявки за изпитване и протоколи от извършени изпитвания. В случаите, в които резултатите от изпитванията са довели до налагане на мярка 5.4 (известна като „отнемане на сертификат“), в изпълнение на разпоредбите и процедурите на МЗХГ с оглед съгласуване срока на мярката, цялата изисквана от тях информация, включително протоколите от изпитвания, е предоставяна на отдел БРЖ. През 2018 година са комуникирани общо 16 (шестнадесет) наложени мерки 5.4, които съответно са съгласувани от директор на дирекция и никога не е имало дори и забележка, че минималният обхват не е определен. Ако твърденията на МЗХГ, че „Кю Сертификейшън“ АД не спазва разпоредбата, отговарят на истината, не би ли следвало КЛ да бъде уведомено по-рано??? Какво означава фактът, че КЛ не е  уведомено по-рано? Дали, че всъщност е спазило разпоредбата и няма доказателства, че не я е спазило, и сегашните твърдения са несъстоятелни? Дали са разглеждани изобщо от отдел БРЖ изпращаните от КЛ документи? А ако са разглеждани и са установени пропуски, защо тогава КЛ не е било уведомено за тях, а напротив – сроковете за налагане на мярката са съгласувани? В изпълнение на разпоредбите ли са съгласувани или не?

И ще уточним, че текстът за определяне на минималния обхват е включен  процедурите още от юли 2018 година,  и е изпращан на МЗХГ три пъти:

Процедура PD11 т. 6, 07/2018 – изх. №142083/31.07.2018 и получени на 01.08.2018

Процедура PD11 т. 7, 11/2018 – изх. №142624/12.11.2018 и получени на 16.11.2018

Процедура PD11 т. 6, 03/2019 – приложени като отговор на писмото на 15.03.2019

Текстът е един и същ във всички версии.

Питаме МЗХГ: Защо от 01.08.2018 досега не ни е направена констатация, че този текст не съответства? Свършили ли са си добре работата служителите от отдел БРЖ? Или всеки път измислят нови и нови неща?

 • Не е предоставена процедура за второ независимо изследване на пробите в референтна лаборатория, която да гарантира резултата от изследванията, съгласно Наредба № 5 от 2018 г.

Какво означава „второ независимо изследване на пробите в референтна лаборатория, която да гарантира резултата от изследванията, съгласно Наредба 5 от 2018г.“? Означава ли, че служителите на отдел БРЖ твърдят, че за всяка проба, за която се прави анализ в лаборатория, акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17025 и защитена пред националния орган по акредитация, включително лаборатории извън територията на Република България, е задължително потвърждение от референтна лаборатория в България, определена от министъра? Означава ли, че въпросните служители не признават резултатите от международно акредитираните лаборатории, ако те не са включени в заповедта на министъра за определяне на референтни лаборатории? Означава ли, че служителите на МЗХГ не приемат изследванията от акредитираните лаборатории за „независими“? При положение, че една от основните цели на акредитацията е гарантиране на независимост? Означава ли, че по този начин операторите ще плащат двойни суми за анализи? А какво се случва, ако референтната лаборатория получи различен резултат – например акредитираната лаборатория установи наличие на неразрешени вещества, а референтната лаборатория, определена със заповед на министъра, установи липса на такива вещества? Кои резултати ще са меродавни? Съдейки по случващото се към момента, последното сигурно ще бъде „по преценка на контролиращото лице“, за да се даде възможност на служителите на МЗХГ във всички случаи, в които им е необходимо, да имат обратната преценка и отново контролиращото лице да бъде обвинено в неспазване на разпоредбите.

И да уточним, текст „второ независимо изследване на пробите в референтна лаборатория, която да гарантира резултата от изследванията“ в Наредба н. 5, или поне в публикувания й към момента вариант в Държавен вестник,  няма, нито пък има в публикуваната към момента за обществено обсъждане НИД на Наредба 5/2018. Налага се изводът, че това е вероятно поредното субективно и самоволно тълкуване от страна на служителите на отдела на текст, което цели само и единствено злепоставяне и обвиняване на кoнтролиращите лица, че не изпълняват изискванията. Факт е, че служителите на отдела отказват дискусия с контролиращите лица по спорните и неприложими текстове на Наредба 5/2018 и имат собствени тълкувания, които се различават от текстовете и от тълкуванията на контролиращите лица.

Тук МЗХГ следва да обясни и как компетентният орган изпълни собствената си разпоредба съгласно чл. 49, ал. 8. (изм. – ДВ, бр. 93 от 2018 г., в сила от 12.11.2018 г.), която гласи, че контролиращите лица „изпращат пробите въз основа на списъка по ал. 6 в определените със заповед на министъра на земеделието, храните и горите референтни лаборатории на Българската агенция по безопасност на храните;“. Ал. 6 гласи, че  „Компетентното звено и Българската агенция по безопасност на храните изготвят списък на оператори по плановете съгласно ал. 2, т. 3, буква “б” и го предоставят на контролиращите лица.“? КЛ е изпратило в законоустановения срок до компетентното звено съответните планове, но не е получило от тяхна страна списък на оператори, както изисква разпоредбата. По този начин, неизпълнявайки собствените си разпоредби, КО създава умишлено обстоятелства, които правят невъзможно изпълнението на задълженията на КЛ, тъй като последните са поставени в пряка зависимост от действието или бездействието на КО.

И  не на последно място, разполага ли КО с доказателства за акредитирания обхват на референтните лаборатории, посочени в заповедите на министъра? За какви обекти на изследвания се отнася този акредитиран обхват? Покрива ли изискванията за обхват на лабораторните изпитвания по отношение на биологичното производство?

 • В предоставената процедура не е разписан ред за допълнителни проверки да бъдат извършени предимно без предизвестие към проверяваните.

Текстът за определяне допълнителни проверки е включен  процедура Контролна дейност още от юли 2018 година,  и е изпращан на МЗХГ три пъти:

·       Процедура PD01 от 07/2018 – изх. №142083/31.07.2018 и получени на 01.08.2018

·       Процедура PD01 от 11/2018 – изх. №142624/12.11.2018 и получени на 16.11.2018

·       Процедура PD01 от 03/2019 – приложени като отговор на писмото с пропуски на 15.03.2019

Текстът е един и същ във всички версии.

Питаме МЗХГ: Защо от 01.08.2018 досега не ни е направена констатация, че този текст не съответства? Към писмото от 12.11.2018, което е в отговор на писмо от зам.министър Вергиния Кръстева с изискване за актуализиране на процедурите в съответствие с Наредба 5/2018, са приложени всички изменени процедури и въпреки поетия ангажимент за обратна връзка от страна на зам.министъра, такава не е осъществена и “Кю Сертификейшън” АД не е получило никакви забележки по представените процедури, което логично води до извода, че не са установени пропуски при проверката на документите. Другият вариант е изобщо тези документи да не са били проверявани. Но и в двата случая резонен е въпросът: Свършили ли са си добре работата служителите от отдел БРЖ? Или всеки път измислят нови и нови неща?

И още – в законоустановения срок до 31.01.2019 „Кю Сертификейшън“ предостави на КО Годишна програма за инспекции за 2019г. В тази програма е посочен броят на инспекциите. КО не е направил никаква забележка по отношение на броя на допълнителните инспекции. В същата програма са определени общо 56 допълнителни инспекции въз основа анализ на риска. 20 от тях са с предизвестие и 36 са без предизвестие. „Кю Сертификейшън“ АД счита, че 36 е по-често от 20. Вероятно служителите от отдел БРЖ имат друго тълкувание и според тях 36 не е по-често от 20. Бихме желали да разберем на какви математически правила се основава това тяхно различно твърдение, което доведе до отказ за издаване на временно разрешение?

·       След проведени интервюта със служителите на компанията е констатирано непознаване на действащата нормативна уредба, както и пропуски по отношение на прилагането на контролната процедура. Освен това е установено, че не вземат предвид оценката от риск анализа за конкретния оператор. 

Как членовете на комисията, итервюирали служители на компанията, са констатирали непознаване на действащата нормативна уредба и пропуски по отношение на прилагане на контролната процедура, при положение, че самите те не познават нито нормативната уредба, нито контролната процедура?

С каква компетентност и опит в биологичното производство и системите за одитиране са членовете на комисията, провела оценка в офиса на „Кю Сертификейшън“? Колко инспекции са провели, какви обучения са преминали? Познават ли изобщо детайлно регламентите за биологично земеделие и стандартите за одитиране? За да си позволяват да оценяват инспектори, завършили ОКС „Бакалавър“, специалност Биологично земеделие, провели хиляди инспекции, преминали специализирано обучение за одитори съгласно БДС EN ISO 19011, участвали в надзорни проверки както от страна на КО, така и от страна на националния орган по акредитация, ИА „БСА“, в продължение на години без констатирани несъответствия, и да твърдят, че имало „непълноти“ в отговорите! Имат ли ясни критерии за оценка? Въз основа на какво преценяват „пълнотата“ на даден отговор? Обективно ли подхождат или крайно субективно? Защо инспекторите са интервюирани насаме, при изрично изискване ръководителят да не присъства, и са лишени както от правото да се защитят, така и от правото да разберат какво точно не са харесали членовете на комисията в техните отговори? Защо не е интервюиран ръководителят на „Кю Сертификейшън“? Дали защото се занимава с биологично земеделие от 1995г., и със сертификация на биологично земеделие от 2003г.? Дали защото е съавтор на учебник за ВУЗ по Биологично земеделие? Дали защото е съавтор на учебни планове за специалност Биологично земеделие за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“? Дали защото е автор на редица учебни програми по дисциплини, свързани с биологичното земеделие? Дали защото е извел значителен брой лекции и семинари по биологично земеделие през последните 19 години?

И по какъв начин членовете на комисията установиха, че инспекторите не вземат предвид категорията риск за всеки оператор? Погледнаха ли изобщо те инспекторските доклади и процедурата за контролна дейност или имаха предварително подготвени заключения?

Считаме също, че МЗХГ следва да предостави информация относно квалификацията, опита в биологичното земеделие и оценяването, познанията по нормативната уредба на членовете на комисиите, определяни за надзор на контролиращите лица, както и ясни, обективни, недвусмислени и публични процедури и критерии за оценка.

Считаме и, че МЗХГ в качеството му на надзорен орган, следва да предостави информация относно капацитета на контролиращите лица за извършване на контролната дейност, по отношение на квалификация и опит не само на инспекторите, но и на отговорните лица, които извършват преглед и вземат решение за сертификация, както информация за броя инспектори на всяко контролиращо лице и броя извършвани инспекции.

В заключение, бихме желали да запитаме как точно са спазени от страна на компетентния орган разпоредбите на чл. 92в, параграф 1-3 от Регламент ЕО 889/2008 по отношение на надзорната дейност, тъй като в конкретния случай не е извършена оценка на оперативната дейност на КЛ, а резултатите от всички предходни проверки показват липса на констатирани несъответствия по отношение на оперативната дейност. Не са взети предвид резултатите от работата на националния орган по акредитация, ИА „БСА“, който е издал сертификат за съответствие със стандарт БДС EN ISO/IEC 17065:2012,валиден до 2023г., като по време на процедурата по преакредитация, както и при предходни проверки не е имало констатирани несъответствия по отношение на контролната дейност. Не е извършена оценка на контрола, управлението и прегледа на контролната документация, нито проверка на действията по несъответствия и обработката на оплаквания и жалби. Не е обърнато внимание на познанията на персонала по отношение например на рисковите фактори, засягащи биологичното състояние на продуктите, нито на тяхната квалификация, обучения и опит относно биологичното производство като цяло, нито дали са в сила подходящи правила за ротация на инспекторите.

Как е спазена разпоредбата на чл. 50, ал. 10, от Наредба н. 5/2018, която гласи: (10) При издаване на временно разрешение по чл. 21а, ал. 2 от ЗПООПЗПЕС не се извършва административна проверка на процедури, които са били проверявани при извършване на надзорни проверки и/или други проверки?

Голяма част от документите, по които са „констатирани пропуски“, са били обект на проверка и по време на надзорни проверки, и при други проверки, тъй като са предоставяни на компетентния орган в законоустановения седемдневен срок от изменението им, и до 12.03.2019г., КЛ не е получило забележки по тях.

Чл. 21а, ал. 10 ли е единствената разпоредба, отнасяща се до издаване на временно разрешение? Отнасят ли се другите алинеи на чл. 50 освен до посочените в тях обстоятелства, също и до издаване на временно разрешение? Ако не се отнасят, тъй като изрично не е упоменато, какви процедури, респ. срокове следва и спазва КО?

 

Отговорите на повечето поставени въпроси вече са ясни за обществеността. Надяваме се все пак да получим и отговор на въпросите относно спазването от страна на МЗХГ на собствените им разпоредби.

 

Изпълнителни директори: Марко Пичирили, Анна Карова

“Кю Сертификейшън” АД

 • Отворени писма

     До Министър-председателя, искане на оставки и обявяване на протест Апел до всички биопроизводители ...

  Уведомление съгласно чл. 23, ал. 1, т.11 от ЗПООПЗПЕС

   Уважаеми дами и господа, в изпълнение на разпоредбите на чл. 23 , ал.1, т.11 от ЗПООПЗПЕС, ви уведомяваме, че разрешение BG-BIO-03, изтича на 30.03.2019г. Същото е публично достъпно както на електронната страница на "Кю Сертификейшън", така и в съответния регистър на електронната страница на МЗХГ. ...

  Въведена информация в СВДВИ по отношение на извършени през 2018г. проверки

  Уважаеми дами и господа, бихме желали да ви уведомим, че "Kю Сертификейшън" АД в качеството му на контролиращо лице приключи въвеждането на данни относно извършени проверки през 2018 година в Системата за въвеждане на данни от външни институции (СВДВИ) към ДФЗ. Можете да проверите въведената за вас ...

  Нови изисквания в законодателството - Наредба 5/2018г.

  Уважаеми Дами и Господа,   С настоящото ви уведомяваме, че от 12.11.2018 г. влиза в сила Наредба н. 5 от 3 септември за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, ...

  Обява за работа

  "Кю Сертификейшън" АД обявява работна позиция за инспектор Биологично производство. Кандидатите трябва да имат завършено висше образование в област Аграрни науки или Растителна защита, да познават добре законодателството във връзка с биологичното производство, да притежават шофьорска книжка и да имат ...

  Предстоящи информационни срещи

   Уважаеми клиенти, във връзка с подаване на заявления за сертификация през 2018 година, "Кю Сертификейшън" АД ще организира поредица от информационни срещи, на които ще се дискутират особености при попълване на заявленията и приложимите документи, новости в нормативната уредба, както и някои най-често ...

  Работно време за периода 26.09 - 29.09.2017

   Уважаеми Дами и Господа, уведомяваме ви, че в периода 26.09 - 29.09.2017г., включително офисът на "Кю сертификейшън" АД няма да работи с клиенти.  ...

  Обява за работа

  "Кю Сертификейшън" АД обявява работна позиция за инспектор Биологично производство. Кандидатите трябва да имат завършено висше образование в област Аграрни науки или Растителна защита, да познават добре законодателството във връзка с биологичното производство, да притежават шофьорска книжка и да имат ...

  Работно време

   Уважаеми дами и господа, уведомяваме ви, че поради провеждане на обучение на 25 и 26 май 2017 офисът на "Кю Сертификейшън" АД няма да работи с клиенти. При спешност, моля отправяйте запитванията си по електронна поща и ще се свържем с вас възможно най-скоро.  ...

  Нормативна уредба

   Уважаеми оператори в системата за контрол на "Кю Сертификейшън" АД, припомняме ви при планиране и извършване на дейности и мероприятия във вашите стопанства/предприятия да вземете предвид актуализирането на Регламент ЕО 889/2008 чрез  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/673 на Комисията от 29 април ...