"Кю Сертификейшън" АД
е орган за контрол и сертификация на биологично производство на земеделски продукти и храни от земеделски произход

За контрол и сертификация на земеделски продукти и храни със защитени географски означения и храни с традиционно-специфичен характер, моля отправете запитване по телефон, факс, електронна поща или чрез формуляр "запитване"

Политика за поверителност и защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
в „Кю Сертификейшън” АД („Политика за поверителност“)

„Кю Сертификейшън” АД зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани при и по повод предоставяне на услуги по контрол и сертификация на биологично производство.

Настоящата Политика за поверителност се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”).

Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт: www.qcertification.bg

Политиката за поверителност е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, което ползва или желае да услуги по контрол и сертификация на биологично производство, предоставяни от „Кю Сертификейшън“ АД.

1. Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни

„Кю Сертификейшън” АД е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 112598656, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика.

„Кю Сертификейшън“ АД е вписано в публичния регистър на Изпълнителна Агенция Българска служба по акредитация като ООС в областта на биологичното производство, с регистрационен номер 10ОСП.

„Кю Сертификейшън“ АД е вписано в публичния регистър на МЗХГ като контролиращо лице в областта на биологичното производство, с идентификационен код BG-BIO-03.

“Кю Сертификейшън“ АД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Можете да се свържете с нас на адреса ни за кореспонденция:

гр. Пловдив
4000, ул. "Капитан Райчо" No50

или като попълните електронната форма за контакт на нашия уебсайт:

По всички въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни, може да се обръщате и към длъжностното лице по защита на данните в „Кю Сертификейшън” АД на следните координати за връзка: имейл - [email protected]; тел. +359 32 649 228.

2. Какви данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме

2.1. “Кю Сертификейшън“ АД в зависимост от конкретните цели и основания обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им:

А) Предоставени от Вас данни, необходими за идентификация и изпълнение на договорните задължения на „Кю Сертификейшън“ АД и клиента:

На физически лица:

 • три имена, ЕГН или личен номер на чужденец, адрес, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт, номер, дата на издаване, валидност и издател на документ за самоличност;
 • три имена, ЕГН, адрес и други данни на Ваш пълномощник, посочени в документа, с който сте го упълномощили да Ви представлява пред „Кю Сертификейшън“ АД, номер, дата на издаване, валидност и издател на документ за самоличност;
 • три имена, ЕГН, адрес и други данни на лица, посочени като лица за контакт, номер, дата на издаване, валидност и издател на документ за самоличност;
 • данни за местоположението – данни, които се обработват за определяне на географското местоположение на обекта на сертификация;

На юридически лица;

 • три имена, ЕГН, адрес и други данни на лица, посочени като получатели на фактури;
 • номер, дата на издаване, валидност и издател на документ за самоличност;
 • данни, събирани при плащане, направено към „Кю Сертификейшън“ АД – номер на банкова сметка и друга банкова и платежна информация, събирана при и обработвана във връзка с извършване на плащането по банков път;
 • данни за ползваните от Вас услуги;
 • данни за местоположението – данни, които се обработват за определяне на географското местоположение на обекта на сертификация;

Б) Данни, изготвени и генерирани от „Кю Сертификейшън“ АД в процеса на предоставяне на услугите:

 • клиентски номер, фактури и размер на съдържащите се в тях задължения;
 • данни, необходими за изготвяне на документите по сертификация, информация за промени в ползването на услугите, ограничения и възстановяване на услугите;
 • данни за местоположението – данни, които се обработват за определяне на географското местоположение на обекта на сертификация;
 • информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, електронна поща, писма, информация за заявките ви за сертификация и/или последващи изменения и допълнения, жалби, молби и друга обратна връзка, която получаваме от вас;

2.2. Цели и правни основания за обработване на личните данни:

А) Обработване на данните, което е необходимо за сключване или изпълнение на договора за сертификация на биологично производство

„Кю Сертификейшън“ АД обработва данните Ви за следните цели:

 • Идентифициране на клиент при: сключване, изменение и прекратяване на договор за услуги; изпълнение на заявки за предоставяне на информация относно услугите по контрол и сертификация на биологично производство; разяснения за ползваните услуги, плащане на такси и адресиране на жалби. Идентифицирането на клиент се извършва на място в офиса на „Кю Сертификейшън“ АД, на място при клиентите при извършване на проверки, по телефон, факс или електронна поща;
 • Актуализиране на Вашите лични данни или на информацията за ползваните услуги по Ваша заявка за корекция/изменение на данни/услуги;
 • Обслужване и отговор на клиентски запитвания/жалби;
 • Корекции на дължими суми при наличие на основание за това;
 • Плащане на сметки, разсрочване, отсрочване на дължими суми;
 • Извършване на обработка от обработващи данните - възлагане, отчитане, приемане, разплащане;

Б) В изпълнение на свои законови задължения, „Кю Сертификейшън“ АД обработва данните Ви за следните цели:

 • Изготвяне на документи по сертификация (писмени доказателства)
 • Изпращане по електронна поща, поща, куриер на издадени документи по сертификация, договори, фактури;
 • Подготовка на информацията, публикувана на интернет страницата ни;
 • Предоставяне на информация и документи на МЗХГ и ДФЗ-РА за целите на публични и вътрешни регистри;
 • Предоставяне на информация и документи при проверки от страна на МЗХГ, ИА БСА, БАБХ;
 • Предоставяне на информация и документи на МЗХГ, ДФЗ-РА, БАБХ при поискване от тяхна страна;
 • Предоставяне на информация на ДФЗ – РА, МЗХГ, ИА БСА във връзка с изпълняване на задълженията, произтичащи от съответните закони;
 • Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
 • Управление на предоставени съгласия;
 • Издаване на фактури;
 • Предоставяне на информация на съда и трети лица в рамките на производства пред съд;

В) “Кю Сертификейшън” АД обработва съответните данни, предоставени с изрично писмено съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели:

 • За получаване и/или предоставяне на информация/оферти за продукти и услуги на трети лица, ако такава информация е изрично поискана от Вас или ако Вие сте изразили съгласие за получаване на такава информация.

3. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни:

3.1. Обработващи лични данни, които при извършване на възложени услуги – обработват личните Ви данни от името на „Кю Сертификейшън“ АД или имат пряк/косвен достъп до личните Ви данни

 • БП/куриерски фирми с оглед изпълнение на доставяне на пратки;
 • Лица, които по възлагане на „Кю Сертификейшън“ АД поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • Банките, обслужващи плащанията, извършени от Вас.

3.2. Други администратори на лични данни, на които „Кю Сертификейшън“ АД предоставя личните Ви данни, обработващи данните Ви на собствено основание и от свое име

Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от „Кю Сертификейшън“ АД предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – български съд или съд на друга държава, различни надзорни/регулаторни органи – МЗХГ, ДФЗ-РА, БАБХ, ИА БСА.

4. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

Личните данни, обработвани с цел сключване и изпълнение на договор за предоставяне на услуги се съхраняват за срока на действие на договора и най-малко пет години след това;

Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, кредитни известия, договори за предоставяне на услуги и др. се съхраняват поне 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на вземането, освен ако приложимото законодателство не предвижда по–дълъг срок.

„Кю Сертификейшън“ АД може да съхранява някои от личните Ви данни и за по-дълъг срок с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на договор за предоставяне на услуги, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор във връзка с изложеното до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно /арбитражно решение.

5. Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от “Kю Сертификейшън“ АД и какви действия следва да предприемете, за да ги упражните:

Като наш клиент и по отношение Вашите лични данни имате следните права:

5.1. да получите достъп до личните Ви данни и информация, от вида, която сме включили в тази Политика за поверителност по отношение на въпросните данни. Може да поискате от „Кю Сертификейшън“ АД информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни;

5.2. да изискате да се коригират личните Ви данни когато са неточни или следва да се допълнят с оглед целите на обработка;

5.3. да изискате да се изтрият личните Ви данни, само в някой от следните случаи:

 • същите не са нужни повече за целите, за които се обработват;
 • оттеглили сте съгласието /възразили сте за тяхната обработка и няма друго основание за обработването им;
 • обработването на данните е признато за незаконно;
 • националното или европейското законодателство изискват това;

5.4. да изискате да се ограничи обработването на личните Ви данни в някой от следните случаи:

 • при оспорване точността на личните Ви данни за срока, необходим на „Кю сертификейшън“ АД да провери точността на данните;
 • установено е неправомерно обработване, но Вие желаете само ограничаване обработката на данните Ви, вместо да бъдат изтрити;
 • желаете личните Ви данни да се съхраняват, въпреки че „Кю Сертификейшън“ АД не се нуждае повече от тях за целите на обработката, тъй като ще ги използвате за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции;
 • при отправено от Вас възражение срещу обработването на личните Ви данни за срока на проверката на основателността му;

5.5. да поискате пренос на личните ви данни, които ви засягат и които вие сте ни предоставили и прехвърлянето им на друг администратор на лични данни. Правото Ви на преносимост касае лични данни, за които са налице следните условия:

а) обработването на данните се основава на Ваше изрично съгласие или на договорно задължение;

б) обработването се извършва след писмено мотивирано искане от страна на другия администратор на лични данни; и

в) обработването се основава на законово задължение.

5.6. да възразите пред „Кю сертификейшън“ АД по всяко времеи по Ваши лични причини с оглед конкретната ситуация, срещу обработването лични данни, отнасящи се до Вас, което е основано на необходимостта от изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени или са изискани от нас.

Когато е отправено възражение срещу обработката на личните Ви данни, ще Ви отговори в разумен срок, но не по-дълъг от един месец, дали намира същото за основателно и съответно дали ще прекрати обработването на съответните лични данни за тези цели.

5.7. по всяко време да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, когато обработката им се основава на Вашето съгласие като заявите изричното си желание писмено чрез писмо с обратна разписка.

5.8. да изпратите жалба до Комисията за защита на личните данни в случай, че считате че правата Ви във връзка с обработването на личните Ви данни са нарушени.

В случай, че изрично не е посочен конкретен начин, за да упражните правата си следва да подадете изрично писмено заявление чрез писмо с обратна разписка.

6. Може ли да откажете предоставянето на лични данни на “Кю Сертификейшън” АД и какви са последиците от това

За да сключим договор с Вас и за да Ви предоставяме заявените от Вас услуги, ние се нуждаем от определени данни, които са необходими за сключване и изпълнение на съответния договор, както и за изпълнение на нормативните задължения на “Кю Сертификейшън” АД.

Непредоставянето на следните данни препятства възможността “Кю Сертификейшън” АД да сключи договор с Вас:

 • три имена, ЕГН или личен номер на чужденец, адрес;
 • три имена, ЕГН, адрес и други данни на Ваш пълномощник, посочени в документа, с който сте го упълномощили да Ви представлява пред “Кю Сертификейшън” АД;
 • номер, дата на издаване, валидност и издател на документ за самоличност;
 • данни, изисквани от нормативната уредба на биологичното производство и посочени в заявлението за сертификация.

 

Тази политика е последно осъвременена на 21.05.2018 г.