"Кю Сертификейшън" АД
е орган за контрол и сертификация на биологично производство на земеделски продукти и храни от земеделски произход

За контрол и сертификация на земеделски продукти и храни със защитени географски означения и храни с традиционно-специфичен характер, моля отправете запитване по телефон, факс, електронна поща или чрез формуляр "запитване"

Новини

Нормативна уредба
20/01/2017

 Уважаеми оператори в системата за контрол на "Кю Сертификейшън" АД,

припомняме ви при планиране и извършване на дейности и мероприятия във вашите стопанства/предприятия да вземете предвид актуализирането на Регламент ЕО 889/2008 чрез  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/673 на Комисията от 29 април 2016 година за изменение на Регламент ЕО 889/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент ЕО 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола.

По-конкретно изменени са:

Приложение II на Регламент ЕО 889/2008 - Пестициди - препарати за растителна защита, посочени в чл.5, пар.1;

Приложение VI - Фуражни добавки, използвани при храненето на животни съгласно чл.22, буква ж), чл. 24, параграф 2 и чл. 25м, параграф 2;

Приложение VIII - продукти и вещества, използвани при производството на преработени биологични храни, дрожди и продукти от дрожди, посочени в чл. 27, параграф 1, буква а) и чл. 27а, буква а).

Пълния текст на Регламент 2016/673 на български език можете да свалите от тук:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0673&from=en

Текст на други езици на ЕО:      

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.116.01.0008.01.ENG

 • Мерки за ограничаване на COVID-19

   Уважаеми дами и господа, във връзка с извънредната ситуация и действията за ограничаване на COVID-19, бихме желали да ви съобщим, че "Кю Сертификейшън" продължава своята дейност в пълно съответствие с изискванията и указанията на националните и световните здравни власти. С оглед предприемане на ...

  "Кю Сертификейшън" възстановява своята дейност като контролиращо лице в областта на биологичното земеделие

  Уважаеми дами и господа,  с удовлетворение бихме желали да съобщим, че след успешно проведена процедура с Разрешение на Министъра на земеделието, храните и горите н. BG-BIO-03 от 29.01.2020 г., валидно до 29.03.2023 година, и Сертификат за акредитация, издаден от Изпълнителна Агенция “Българска ...

  Уведомление съгласно чл. 23, ал. 1, т.11 от ЗПООПЗПЕС

   Уважаеми дами и господа, в изпълнение на разпоредбите на чл. 23 , ал.1, т.11 от ЗПООПЗПЕС, ви уведомяваме, че разрешение BG-BIO-03, изтича на 30.03.2019г. Същото е публично достъпно както на електронната страница на "Кю Сертификейшън", така и в съответния регистър на електронната страница на МЗХГ. ...

  Въведена информация в СВДВИ по отношение на извършени през 2018г. проверки

  Уважаеми дами и господа, бихме желали да ви уведомим, че "Kю Сертификейшън" АД в качеството му на контролиращо лице приключи въвеждането на данни относно извършени проверки през 2018 година в Системата за въвеждане на данни от външни институции (СВДВИ) към ДФЗ. Можете да проверите въведената за вас ...

  Нови изисквания в законодателството - Наредба 5/2018г.

  Уважаеми Дами и Господа,   С настоящото ви уведомяваме, че от 12.11.2018 г. влиза в сила Наредба н. 5 от 3 септември за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, ...

  Обява за работа

  "Кю Сертификейшън" АД обявява работна позиция за инспектор Биологично производство. Кандидатите трябва да имат завършено висше образование в област Аграрни науки или Растителна защита, да познават добре законодателството във връзка с биологичното производство, да притежават шофьорска книжка и да имат ...

  Предстоящи информационни срещи

   Уважаеми клиенти, във връзка с подаване на заявления за сертификация през 2018 година, "Кю Сертификейшън" АД ще организира поредица от информационни срещи, на които ще се дискутират особености при попълване на заявленията и приложимите документи, новости в нормативната уредба, както и някои най-често ...

  Работно време за периода 26.09 - 29.09.2017

   Уважаеми Дами и Господа, уведомяваме ви, че в периода 26.09 - 29.09.2017г., включително офисът на "Кю сертификейшън" АД няма да работи с клиенти.  ...

  Обява за работа

  "Кю Сертификейшън" АД обявява работна позиция за инспектор Биологично производство. Кандидатите трябва да имат завършено висше образование в област Аграрни науки или Растителна защита, да познават добре законодателството във връзка с биологичното производство, да притежават шофьорска книжка и да имат ...

  Работно време

   Уважаеми дами и господа, уведомяваме ви, че поради провеждане на обучение на 25 и 26 май 2017 офисът на "Кю Сертификейшън" АД няма да работи с клиенти. При спешност, моля отправяйте запитванията си по електронна поща и ще се свържем с вас възможно най-скоро.  ...